Alleen de oninbare vorderingen geven recht op een BTW-teruggave.

Alleen de oninbare vorderingen geven recht op een BTW-teruggave. Bij de aanvang van het jaar aangifte van het eerste kwartaal of aangifte van de verrichtingen van de maand januari, wordt de stock aan het begin van het jaar evenwel gevoegd bij de aankopen voor de bepaling van de winstmarge. De teruggave is voorzien in alle gevallen waarin de leverancier van het goed of de verrichter van de dienst op een zekere wijze bewijst dat hij noch gedeeltelijk noch volledig zal betaald worden. Bovendien kan de belastingplichtige de verrichting niet annuleren door het opmaken van een creditnota, zelfs al zouden alle bewijzen van het oninbare karakter van de schuldvordering zijn aangebracht. De vermindering van schuldvordering vormt voor de schuldeiser in het akkoord waarop die van toepassing is, een verlies van schuldvordering dat aanleiding kan geven tot de teruggave in kwestie. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for. In geval van een faillissement dient de schuldeiser die de teruggave in kwestie vraagt, geen creditnota op te maken noch uit te reiken cf. In tegenstelling tot hetgeen voorzien is in geval van een faillissement cf. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout.

Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. De schuldenaar in het akkoord is op zijn beurt verplicht om aan de Staat de belasting terug te betalen waarvan zijn schuldeiser de terugbetaling bekomt, op voorwaarde dat hij aanvankelijk geopteerd had voor de aftrek van die BTW. De vraag op welk ogenblik het verlies als vaststaand kan beschouwd worden, hangt af van de feitelijke omstandigheden eigen aan elk geval. Na goedkeuring van de definitieve opschorting door de rechtbank, wordt de schuldenaar door de volledige uitvoering van het plan totaal en definitief bevrijd voor alle daarin vermelde schuldvorderingen. De huidige wet met betrekking tot het gerechtelijk akkoord voorziet de uitwerking van een herstelplan door de schuldenaar. Deze omvat de te nemen maatregelen om de schuldeisers schadeloos te stellen.