Andere financieel advies vragen volgens een kostenopgave.

Naast de voorlopige teruggaaf wordt vanaf 2007 ook de aangifte inkomstenbelasting IB, vooraf zoveel mogelijk ingevuld met reeds bekende gegevens. Voor een aantal adviezen zullen wij altijd een factuur sturen. De aanvraag voor de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen TOG en de algemene kinderbijslag AKW worden geļntegreerd. De tenaamstelling van een kentekenbewijs kan nu ook bij de garage TV-bedrijf in plaats van bij het postkantoor. Desgewenst verzorging uitstel indiening aangifte tot na 1 april. Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen via het internet een aanvraag voor verlenging van hun rijbewijs indienen. De belastingsdienst gaat de Voorlopige teruggaaf VT Inkomstenbelasting vooraf invullen met gegevens die uit vorige aangiftes bekend zijn. Bij vermissing van het identiteitsbewijs worden de aangiftegegevens automatisch uitgewisseld tussen de politie en de gemeente.

Desgewenst verzorging uitstel indiening aangifte tot na 1 juni. Bepalingen inzake vrijwilligers in de Arbeidstijdenwet ATW vervallen, met uitzonderering van jeugdige en zwangere vrijwilligers. Deze wijziging brengt een besparing mee van de kosten voor burgers. Wij hopen dan toch een bestendige klantrelatie te kunnen opbouwen. De belastingsdienst faciliteert en stimuleert het gebruik van de elektronische aangifte van Inkomstenbelasting via de belastingdiskette. Mensen kunnen hun paspoort in een andere gemeente dan hun woonplaats aanvragen. Het is mogelijk voor een aantal strafbare feiten aaangifte te doen via internet.

Een aantal gemeenten is er de afgelopen jaren toe overgegaan om in ziekenhuizen loketten burgerlijke stand te openen, voor de aangifte van geboorte van een kind. Bij verlies van het kentekenbewijs kan een vervangend exemplaar digitaal worden aangevraagd. Andere financieel advies vragen volgens een kostenopgave. De afgelopen jaren zijn er steeds meer stadsdeelkantoren geopend. Door aanpassing van de huisstijl en een directere vraagstelling is tijdwinst geboekt bij de invulling van het formulier voor de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen TOG. De verplichting tot het opstellen van een saneringsplan uit Wet schuld sanering wordt geschrapt.

Door de standaard invoering en verzending van de kiezerspas, kunnen mensen stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de eigen gemeente. Dit omdat bij deze adviezen geen productie voor ons mogelijk is. Voor het inschrijven voor het rijexamen hoeft de kandidaat nu alleen zijn of haar legitimatiebewijs mee te nemen in plaats van GBA-uittreksel en pasfoto's. Mensen kunnen een pasfoto maken in het gemeentehuis en hoeven hiervoor niet speciaal naar een fotograaf. De verplichting om toestemming te vragen voor het verkrijgen van hulpmiddelen is afgeschaft. Door wijziging van het erfrecht behoeven niet langer ouderlijke boedelverdelingen bij testament te worden gemaakt om de langstlevende echtgenoot te beschermen. Via het internet kan een lopende of nieuwe schorsing van een kenteken worden aangevraagd. Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen via het internet de verlenging van hun rijbewijs regelen. Bij een veranderd voertuig hoort een nieuw kentekenbewijs. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.