Besluitvorming op het buitengewone partijcongres.

Nieuwe Communistische Partij Het partijcongres wordt eenmaal in de vier jaar bijeengeroepen door het partijbestuur, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Een statutenwijziging treedt in werking zodra hiervan een notariŽle akte is opgemaakt. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der partij handelt of de partij op onredelijke wijze benadeelt. Dank aan de gemeente bureau verkiezingen voor het tijdig herstel hiervan. Het partijbestuur is belast met het tijdig convoceren en agenderen ten behoeve van de in artikel 10. Indien dit niet het geval is, besluit een tweede vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van het buitengewone partijcongres genomen met een volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Het in het voorgaande lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot fusie of herstructurering van de partij. De ledenvergadering van de bedrijfsafdeling is de hoogste instantie binnen de bedrijfsgroep. Het partijbestuur bestaat uit ten minste tien leden van zestien jaar en ouder, die door het partijcongres uit door de leden gestelde kandidaten worden gekozen. Het bestuur beslist over de toelating van andere personen. Het partijcongres kiest een nieuw partijbestuur uit door leden op ledenvergaderingen van afdeling, district of bedrijfsafdeling gestelde kandidaten. Maar ook in de binnenstad zijn er hele mooie plekjes te vinden. De leden zijn verplicht tot het betalen van een maandelijkse bijdrage, die door het partijcongres zal worden vastgesteld. Leden mogen niet tevens lid zijn van een andere politieke partij. De lelijkste plek in Amersfoort is een plek zoals de Eemstraat-Oost er vroeger bij lag met die doodgereden kippen.