De individuele voortzetting van collectieve verzekeringen dient eveneens te worden gegarandeerd aan de bestaande voorwaarden en de verzekering moet betaalbaar blijven.

Collectieve Verzekeringen De verzekeringen moeten meer creativiteit aan de dag leggen bij het opstellen van hun polissen. Door het gebruik van de plafonnering van het verzekerde bedrag zal er bij een schadegeval maar een dekking worden gegeven tot een bepaald bedrag. Het tariferingbureau wordt in dit voorstel gekoppeld aan een collectieve acceptatieplicht. Om dit criterium correct toe te passen moet ten eerste worden nagegaan of de ongelijke behandeling, die verscholen is in de differentiatie, doeltreffend is. Veel voorkomend is de contractsweigering bij de overstap van een collectieve naar een individuele verzekering.

Het bijzonder overlegorgaan binnen de Commissie voor Verzekeringen is een permanent orgaan dat zijn werkzaamheden zal richten op alle verzekeringen. De goede risico's worden hier gestraft voor een onbezonnen aanvaarding van slechte risico's. Verzekeraars moeten met meer nuances optreden, zodat meer mensen zouden beschouwd worden als wel verzekerbaar, zij het dan met bijkomende voorwaarden of modaliteiten zoals een franchise of een plafond. Van zeer groot belang is dat er voor verzekeraars geen enkele wettelijke verzekeringsplicht bestaat. Anders gezegd betekent dit dus dat er geen enkel recht op verzekering bestaat voor om het even wie, met of zonder ziekte of handicap.