De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van Middeleeuwen tot heden.

Killiam zag het Singel de afgelopen twintig jaar veel veranderen. Die is zorgvuldig afgebroken en wordt nog steeds bewaard op de Gemeentewerf. Deze bank zou op haar beurt in 1983 opgaan in de landelijke Verenigde Spaarbank V. Als er genoeg binnenkomt, kan Killiam zijn levenswerk voortzetten. In de nacht van 26 op 27 april 1943 werd het huis aan het Singel 548 door een neerstortend Engels vliegtuig verwoest. Langs de Nieuwezijds Voorburgwal naar het Begijnhof. Roman over de handel in verdovende middelen in Amsterdam. Beeld van een Amsterdams grachtenhuis uit de 18de eeuw. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876. Inventarissen van de archieven van de Directie van de Moscovische handel, Directie van de Oorstersche handel en Reederijen, commissarissen tot de graanhandel en commissie voor de graanhandel. Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940.

Memorie Boek van Pakhuismeesteren van de thee te Amsterdam, 1818-1918, en de Nederlandsche Theehandel in den loop der tijden. Inventaris van het archief van Regenten en Regentessen van het Deutzenhofje. Het Amsterdamsche Stadhuis,thans paleis, 1625-1700. Gekleurde plattegrond eertijds als bijlage tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw. Biografisch en historisch stratenboek van Amsterdam. Bijdrage tot de kennis van het Oud-Hollandsch failliten-recht. De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer. Vijfentwintig jar goodwill in de oude binnen stad van Amsterdam. Memorail book of the International Exhibition of Economic History. De diepte van de kantoorvleugels maakte het mogelijk om een brede middenzone te maken. Onder Amsterdamsche Humanisten hun opkomst en bloei in de 16e eeuwsche stad.

Het boek is verschenen naar aanleiding van de herbouw en heropening van het Lido in Amsterdam. In de video staat een band met opnamen van de gevels startklaar. Heden en verleden van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus van den hoogstbelangrijken Atlas van Amsterdam in teekening en prent. In de twintigste eeuw veranderde deze doelstelling. Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16de en het eerste kwart der 17de eeuw. Amstel' s Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, deel 2. De onthulling van het Sarphati-Monument, 15 juli 1886.

De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van Middeleeuwen tot heden.