De regeling voor aftrek van kosten van rijskmonumenten ook voor tuinen.

Fiscale behandeling van auteursrechten in de 21e eeuw lastiger. Er bestaat geen VPB-vrijstellling voor de NVs stadsherstel. Voor beeldende kunstenaars zijn de regels van voorraadwaardering ten behoeve van de winstbepaling niet uitvoerbaar. Tot op heden is de structuur van de filmfaciliteit succesvol gebleken voor de Nederlandse film. Met betrekking tot het kunstbezit in Nederland heeft de fondswerving in Nederland de aandacht van de commissie. Voorkomen dubbele belasting bij optreden Nederlandse artiesten. Kunstwerken die niet van nationaal belang zijn kunnen niet worden gebruikt om successierechten te betalen.

De commissie zou het betreuren indien de huidige structuur zonder evaluatie zou verdwijnen en aangegane verplichtingen aangetast zouden worden. Indien niet naar een prijs wordt gedongen kunnen zich verschillende fiscale situaties voordoen. Er bestaat geen fiscale regeling in de inkomstenbelasting voor aftrek en onderhoud en restauratie van WBC-voorwerpen die te zijner tijd aan de staat toe zullen komen. De commissie besteedt bij haar werkzaamheden aandacht aan internationale aspecten. Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer. Successierechten worden niet volledig kwijtgescholden bij vererving van WBC-voorwerpen die te zijner tijd definitief aan de Staat toekomen. Wordt een fout niet tijdig hersteld, dan kan het Uwv een boete opleggen. De verhoging van de regulerende energiebelastingen en de waardering van monumentale panden voor de Wet Onroerende Zaken leidt tot problemen. Uiteindelijk trok het bedrijf toch aan het langste eind.

Met regelmaat worden opdrachten verstrekt aan Tilburgse kunstenaars. Een brochure met informatie over de wijzigingen vindt u op www. Tevens zou de regeling kunnen gaan gelden voor documentaires. Ik wil toch liever de complete aankoopbegeleiding uitbesteden. Kostbare collecties zouden aangemerkt dienen te worden als musea. Er wordt niet vanzelfsprekend uitgegaan van een vaste, fysieke locatie. De popmuziek ontvangt weinig financiŽle steun, terwijl er voor deze kunstvorm een grote interesse bij de bevolking bestaat. Een fonds voor de popmuziek instellen dat als overheidslichaam wordt aangemerkt. In de jurisprudentie is de belastbaarheid van prijzen een aantal malen aan de orde geweest. De fiscale behandeling van literatuurprijzen is door de maatschappelijke ontwikkeling en door de jurisprudentie niet eenduidig. Inspecteurs hebben veel ruimte voor eigen invulling en handelen verschillend bij de beoordeling van het ondernemerschap en van de aftrekposten.