De toepassing van een verlaagd BTW-tarief is uitdrukkelijk uitgesloten.

Btw Principieel is de verhuur van onroerende goederen dus vrijgesteld van BTW, behalve in enkele speciale gevallen die nu uitdrukkelijk in het wetboek vermeld worden art. Voor de diensten als tussenpersonen bij het verstrekken van intellectuele prestaties art. Wat het BTW-tarief betreft is bepaald dat enkel het normale BTW-tarief toegepast kan worden op elektronische dienstverlening. Verleent de verhuurder van een uit zijn aard onroerend goed bijkomende diensten aan de huurder, dan is ook deze onroerende verhuur met bijkomende diensten niet aan de belasting onderworpen. De BTW-vrijstelling geldt alleen voor het verstrekken van diensten en is niet van toepassing voor de levering van goederen. Schematisch kan thans afgeleid worden in welke lidstaat L. Treedt een commissionair of een met een commissionair gelijkgestelde tussenpersoon in de dienstverrichting op, dan wordt hij geacht die diensten zelf te hebben ontvangen en zelf te hebben verstrekt artikel 20, al1, BTW-wetboek. In dit geval moeten ze geen BTW-aangifte indienen en moeten zij ook geen BTW-bonnetjes uitreiken.

De lessee leasingnemer kan mits het naleven van een aantal voorwaarden, het contract van onroerende leasing overdragen aan een andere BTW-plichtige. De levering van een goed is de overdracht of de overgang van de macht om als eigenaar over dit goed te beschikken. De toepassing van een verlaagd BTW-tarief is uitdrukkelijk uitgesloten. Inzake personenvervoer blijft voorlopig de vroegere regeling van kracht art. Men moet evenwel een onderscheid maken naargelang de wijze van verkopen en de hoedanigheid van de verkrijger zie infra. De toegepaste tarieven kunnen evenwel verschillen naargelang van de aard van het belaste goed of van de belaste dienst. Hierna volgen vier schematische overzichten inzake de dienstverlening.