Desgewenst verzorging uitstel indiening aangifte tot na 1 april.

Kosten Aangifte Successie Dat betekent een afname van de reistijd naar het gemeentehuis. Hierdoor wordt bij de aanvraag van de bijstandsuitkering de uitvraag aan de burger door de gemeente beperkt. Door een wijzing van de Visserijwet is het aantal benodigde sportvisaktes en daaraan verbonden administratieve lasten verminderd. De hiermee gepaard gaande administratieve lasten komen daardoor te vervallen. Door een beperking van de doelgroep maken minder burger gebruik van deze regeling. Het is mogelijk om elektronisch een klacht in te clienten in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling. Door een toename van het gebruik van deze mogelijkheid zullen de administratieve lasten de komende jaren verder afnemen. Nadat de eerste aanvraag voor huursubsidie is verleend, wordt deze de volgende jaren automatisch gecontinueerd.

Door het afschaffen van de wettelijke notaristarieven zijn de tarieven voor consumenten gedaald. Met het omvormen van de huursubsidie naar de huurtoeslag er wordt nu berekend op basis van het huidige inkomen, is de vangnetregeling overbodig geworden. Daarnaast vervalt de verplichitng tot het aanschaffen van nieuwe kentekenplaten in een dergelijk geval. De huisstijl van het aanvraagformulier is vereenvoudigd, bovendien kan de aanvraag via Internet en zijn een aantal gegevens voorbedrukt. De volgende keuringen moeten om de twee jaar worden gedaan en niet meer jaarlijks.

Een kiezerspas maakt het mogelijk om bij elk stemlokaal binnen de eigen gemeente te gaan stemmen. Voor vragen, die uitgebreider zijn, wordt het tarief verdubbeld. Het verminderde aantal schriftelijke aanvragen voor informatie over kentekens, heeft geresulteerd in een daling van administratieve lasten. Nieuwe auto's hoeven pas na vier jaar voor het eerst naar de APK. Voor de aanvraag van Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven TBU wordt een vooringevuld formulier toegestuurd, hetgeen de eerder genoemde stijging ten dele compenseert. Voor oldtimers is de APK-plicht respectievelijk beperkt of vervallen. Dit kentekenbewijs kan vanaf 2008 ook digitaal worden aangevraagd. De komende jaren zal een vereenvoudiging van het regulier toelatingsbeleid worden gerealiseerd. De vermissing hoeft dus maar een keer te worden gemeld. Een reservering voor het laten afnemen van het theorie-examen kan nu ook digitaal.