Deze kosten worden ook wel verwervingskosten genoemd.

Kosten Overdrachtsakte Als een hypotheek in een andere vorm wordt omgezet, spreekt men van omzettingskosten. Definitieve oplevering van een bouwwerk, nadat de in de onderhoudstermijn aan het licht gekomen gebreken of niet uitgevoerde reparaties door de aannemer zijn verholpen. Maandelijks bedrag voor bewoners van appartementen om de gemeenschappelijke kosten te betalen. Daarna kunnen de kopers de bouwindeling naar eigen inzicht laten voltooien. Deze kosten worden ook wel verwervingskosten genoemd. Een overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt om een bepaald bouwwerk tegen een vooraf overeengekomen prijs en binnen een vooraf vastgestelde tijd tot stand te brengen. Stichtingskosten zijn alle gemaakte kosten, inclusief meerwerk, voor de aankoop van een nieuwbouwwoning. Het kadaster is een rijksinstelling, waar alle onroerende zaken geregistreerd staan. Bouwtekening die dient als richtlijn en voorschrift voor de bouwer, behorend bij het bestek. Bij nieuwbouwwoningen is het vaak mogelijk te kiezen uit verschillende extra opties. Afwerklaag die gewoonlijk in een dikte groter dan 15 mm op een dragende vloer of op een isolerende laag wordt aangebracht.

Deze extra opties kunnen ervoor zorgen dat het hypotheekbedrag verhoogd moet worden. De nauwkeurige omschrijving en tekening van een uit te voeren werk, de te gebruiken materialen, de voorwaarden en kwaliteitseisen waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van een bouwwerk. Vorm van woningbouw waarbij van het bouwwerk slechts een gedeelte, namelijk het casco wordt opgeleverd. Er staat in vermeld wie de eigenaar van een bepaald onroerend goed is, wat de hypotheek is die er op rust, of er erfdienstbaarheden zijn, of er sprake is van erfpacht, enzovoort. Houd rekening met deze vereisten als u nieuw briefpapier gaat bestellen.

Waar ruwweg recreatie voorzien is, waar agrarisch gebied, industrie e. Op deze pagina vindt u uitleg van enkele veel voorkomende begrippen. Het moment dat de bouwer de nieuwbouwwoning overdraagt aan de koper. Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek. Een bestemmingsplan bestaat uit kaarten waarop staat aangegeven waarvoor de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden. Deze gaat automatisch over naar een volgende eigenaar en staat in het algemeen in de transportakte vermeld.