Het was te overbekend, dat hij een totaal onbruikbaar assistent was.

Wat Is Tantieme Maar dat alles hield geen verband met het werk, dat ze deden, dat ze machinaal deden, omdat het hun opgedragen was nadat zij gecontracteerd hadden. Frank nam zijn sigarettenkoker, presenteerde dien aan Horstman. Hij was een eenvoudige jongen uit het volk, had maar weinig geleerd, maar hij beschikte over een groote mate van intelligentie. Ineens ging hij overeind staan, gaapte, rekte zich uit en vloekte. Selecteer een begrip, verander de naam en druk op 'wijzigen'. Hij keek langs de lange rij koelie's, die wachtten voor de weegschaal. Door de heele club ging voelbaar de aandacht, waarmee men haar volgde.

En hij knikte terug, blij, dat ze zich zoo goed amuseerde. Er was waardeering in zijn stem; hij doorzag haar ditmaal niet. Hij overhandigde de door Meesters geteekende bonnetjes aan van Hemert. Gracieus, tusschen Frank en John in, tripte ze naar binnen. Die meegaande tabel toon hoe die glyskaal toegepas gaan word. Met dien verstande dat, in die geval van paragrawe b en c i, die bron vermeld moet word, asook die naam van die outeur indien dit op die werk voorkom. Bij een rubberboom stond Horstman gebukt tot het tap-vlak.

Keuzesysteem voor het samenstellen van een individueel pakket. Winstgebonden uitkering aan medewerkers van een bedrijf, veelal in de hoogste bestuurslagen. Hij bekeek even zijn slanke inlandsche handen met de zacht rose palmen. Zulke stinkkerels! Hij bleef ook van hen vandaan! Zorgde, dat zijn handen niet in aanraking kwamen met de latex. Het bloed vloeide nog altijd uit zijn mond en neus. Behoedzaam draaide de dokter den loggen wagen langs de andere auto's. Langzaam en glimlachend kwam Schovers uit de biljart-kamer. Meesters, zijn breede kop laag vooruit gestoken als een uitdagende buffel, keek spiedend den kring rond. En toen droogde hij nog eens zijn nek en zijn armen, die bloot waren tot boven de ellebogen.