In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren.

Bestemmingsplan Voor kleine ingrepen bijvoorbeeld een extra schuurtje bij een boerderij geldt een kortere procedure dan voor grote projecten zoals een industrieterrein. Voordat de vrijstelling wordt verleend, kunnen belanghebbenden hun mening geven. Als de gemeente vasthoudt aan haar besluit, en de bezwaren ongegrond verklaart, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Gedeputeerde staten moeten binnen acht weken een besluit nemen. Iedereen die bedenkingen heeft geuit, krijgt een kopie van het besluit toegestuurd. Zijn er wel bezwaren naar voren gekomen, dan moet de gemeente dit binnen vier maanden doen zie artikel 25 Wet op de Ruimtelijke Ordening.