Lijsten van uitgereikte spaarbankboekjes aan pasgeboren baby's.

Openingstijden Spaarbank Limburg Stukken betreffende eventuele samenwerking met andere spaarbanken. Tijdens het inventariseren konden van een aantal archiefbescheiden de desbetreffende archiefvormers niet meer achterhaald worden. Per 1 januari 1963 is de bank overgenomen door de Nutsspaarbank te Zaandam, die sinds 1935 reeds een bijkantoor in Wormerveer had. Specimina van spaarkaarten voor spaarautomaat alsmede een foto van een spaarautomaat. Statuten voor de spaarbank van de vereeniging 'Het plaatselijk nut'. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende joodse kluistegoeden. De bank sloot zich in 1921 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. Summary', Engelse samenvatting van de 'Spaarbank voor de stad Amsterdam', uitgave van de bank ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. Plakboek van de georganiseerde festiviteiten rondom het bereiken van het inbrengerskapitaal van 250 miljoen gulden.

Ansichtkaarten van het hoofdkantoor van de spaarbank voor de stad Amsterdam. Ingekomen en minuten van uitgaande stukkenbetreffende de controle van de jaarrekeningen van de bank, met hiaten. Concept akte van inbreng betreffende de fusie van de Stichting Verenigde Spaarbanken Aalsmeer met de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Staat houdende aantekening van de bijkomende rente op de ingelegde bedragen, opgetekend in Boek C, met bijlage.

Per 1 januari 1971 is de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek opgegaan in de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende spaarrekeningen. In 1966 ontstond hieruit de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Regeling van de werkzaamheden van het bestuur bij de zittingen van de inlage door en uitbetaling aan houders van spaarboekjes. Rapporten betreffende de controle van de balans door het Nederlands Spaarbankbureau. Bij de statutenwijziging van 1977 werd de Raad van Advies opgeheven. Correspondentie met de Nederlandse Spaarbankbond en de daaraan gelieerde instellingen. Lijsten van uitgereikte spaarbankboekjes aan pasgeboren baby's. Ingekomen adviezen van diverse instanties over de concept-statuten, ontvangen door de Raad van Toezicht. Historisch overzicht van de geschiedenis van de bank over de jaren 1939-1945.