Statuten voor de spaarbank van de vereeniging 'Het plaatselijk nut'.

Persbericht betreffende fusies tussen de Centrumbank en de Bondsspaarbank Zaanstad. Bijlagen bij het proces verbaal van vernietiging van 7 december 1874. Stukken betreffende onderhandse leningen, aangegaan door de met de bank gefuseerde Stichting De Stichtse Bondsspaarbank. Hierdoor kwamen veel kleinere banken in de problemen. Notulenboek van de vergaderingen van de commissie van onderzoek naar vermiste spaarbankboekjes. Kopie van het overzicht van de opbrengsten van de spaarautomaten. Stukken betreffende de, niet gerealiseerde, fusie tussen de bank en de Nutsspaarbank West-Nederland.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de overname van De Amsterdamsche Volksbank door de Spaarbank van de Stad Amsterdam en de daaruit voortvloeiende opheffing van de vereniging De Amsterdamsche Volksbank. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de bouwcommissie, geordend op naam van afzender of geadresseerde. Rapport betreffende de inventarisatie van de naamsaanduidingen van de kantoren en bijkantoren van de Spaarbank voor de stad Amsterdam in verband met het kiezen van een nieuwe naam voor na de fusie. Plakboek met krantenknipsels met advertenties van en artikelen over de bank. In 1914 sloot de bank zich aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. Stukken betreffende de verkiezing van nieuwe commissarissen.

Folders betreffende diverse soorten spaarbankboekjes en de percentages van rentevergoedingen op alle soorten spaarrekeningen. Overzicht van de bedragen en van de posten van inbreng en terugbetaling per dag van 29 juli tot 1 september 1914. Stukken betreffende de oprichting van het Pensioenfonds Spaarbank voor de stad Amsterdam. Kranten met daarin advertenties betreffende convocaties voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, met hiaten. Waardecoupon voor een spaarbankboekje ten name van de pas geborene, met daarop een eerste inleg van fl. Correspondentie met de aannemers, architecten, en installateurs over de inrichting van het gebouw. Stukken betreffende de overdracht van kantoor Weesp aan de Bondsspaarbank voor Midden en Oost Nederland.

In 1951 trad de bank pas toe tot de Nederlandse Spaarbankbond, wellicht met het oog op de nieuw af te kondigen Wet Toezicht Kredietwezen 1952, waarin de taken van de Bond zouden worden gedefinieerd. Stukken betreffende de verzekering van de opstal en de inboedel van het kantoorgebouw. Stukken betreffende een eventuele samenwerking met de Nutsspaarbank Enkhuizen. Stukken betreffende de eventuele vestiging van een bijkantoor in Lelystad. Ingekomen stukken betreffende de toetreding tot het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Verzamelstaten van de aan de inleggers verschuldigde bedragen met bijkomende rente per maand. In dichtvorm door een spaarder beschreven geschiedenis van de lotgevallen van de spaarbank.