Uit het fonds worden de kosten bestreden als bedoeld in artikel 15.

Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid betaalt het dagelijks bestuur de verplichtingen die door of namens gedeputeerde staten zijn aangegaan met betrekking tot de nazorg. Het in het eerste lid bedoelde besluit behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. Uit het fonds worden de kosten bestreden als bedoeld in artikel 15.

Een besluit tot wijziging van dit reglement of tot ontbinding van het fonds kan slechts worden genomen door het algemeen bestuur. In alle gevallen, niet bij de wet of dit reglement voorzien, beslist het algemeen be-stuur.