Zij kunnen geen enkele aldus verschuldigde belasting aftrekken.

Belasting Aftrekken Genoemde lichamen worden in elk geval beschouwd als belastingplichtige met name voor de in bijlage D genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet van onbeduidende omvang zijn. Ze is daarentegen niet van toepassing op de gemengd en de gedeeltelijk BTW-plichtigen, die op grond van artikel 44 van het Wetboek zijn vrijgesteld. Die BTW-plichtigen kunnen immers nooit vooraf hun volledige BTW-bedragen aftrekken. Artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt overigens dat een document moet worden opgemaakt dat elke handeling vaststelt die door artikel 19 van het Wetboek met een belastbare levering van diensten wordt gelijkgesteld. Bovendien bepaalt Hij de handelingen waarvoor, voor zover deze niet van onbeduidende omvang zijn, de bovengenoemde lichamen steeds als belastingplichtige worden aangemerkt. De in het eerste lid bepaalde limieten worden jaarlijks aangepast op grond van de ontwikkeling van de bruto loonkosten in de betrokken sector van de woningbouw zoals die wordt bepaald door het bevoegd paritair comitť. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. De vrijstelling is van toepassing op elk van de categorieŽn werken in onroerende staat en rekening houdend met de limiet die voor elk daarvan is bepaald.

De Koning bepaalt op welke wijze die aanpassing geschiedt. De lidstaten kunnen werkzaamheden van genoemde lichamen die zijn vrijgesteld uit hoofde van de artikelen 13 of 28, beschouwen als werkzaamheden van de overheid. Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende situaties worden aangehaald. Vooraf zij aangestipt dat de vereiste wetsbepalingen die terzake zouden worden vastgesteld, op generlei wijze innoverend zouden zijn.