Loon uit dienstbetrekking

belasting Als u in loondienst werkte, ontving u loon en betaalde u hierover belasting en premie volksverzekeringen: de loonheffing. Uw werkgever hield deze loonheffing al voor u in en hield daarbij rekening met een aantal kortingen op uw belasting en premie volksverzekeringen: de heffingskortingen.

Als u een pensioen of uitkering ontving, hield het pensioenfonds of de uitkerende instantie ook loonheffing voor u in. Het pensioenfonds of de uitkerende instantie hield daarbij ook rekening met een aantal heffingskortingen.

Loonheffing
Loonheffing wordt bijvoorbeeld ingehouden op:
loon, vakantiegeld, gratificaties, tantièmes, provisies en stagevergoedingen;
ziekengeld ontvangen van een uitvoeringsinstelling;
(invaliditeits)pensioen en wachtgeld;
VUT-, AOW-, Anw-, WW-, WAO-, Waz-, IOAW- en IOAZ-uitkeringen;
uitkeringen Wet werk en bijstand (Wwb);
uitkeringen Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Heffingskortingen
Uw werkgever of uitkeringsinstantie hield rekening met de volgende heffingskortingen:
algemene heffingskorting;
arbeidskorting;
(aanvullende) ouderenkorting;
en meestal jonggehandicaptenkorting.

Er zijn ook andere heffingskortingen. Die kunt u aanvragen in uw aangifte. Dit is ook zo als u recht had op de jonggehandicaptenkorting, maar geen Wajong-uitkering had.

Vóór 1 april 2006 moeten bijna 9 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen.
 
Extra controle
De Belastingdienst besteedt bij de behandeling van de aangifte 2005 extra aandacht aan inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals bijverdiensten. In het onderdeel Fiscale uitleg bij de aangifte vindt u meer informatie over inkomsten uit overige werkzaamheden.

Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven
Als u in 2005 uitgaven had voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie, ouderdom of overlijden, dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van buitengewone uitgaven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de premies voor uw ziekenfonds of ziektekostenverzekering.

DigiD-inlogcode
Vanaf 15 februari kunt u uw elektronische aangifte ondertekenen met de DigiD-inlogcode of met de elektronische handtekening (pincode). Over enige tijd vervangt de Belastingdienst de elektronische handtekening (pincode) door de DigiD-inlogcode. Als u nog geen DigiD-inlogcode heeft, dan kunt u deze on line aanvragen. Voor meer informatie over DigiD, zie www.digid.nl. Om direct een DigiD-inlogcode aan te vragen, zie www.digid.nl/aanvragen.

Houdt u er rekening mee dat u de DigiD-inlogcode eerst moet activeren met de activeringscode. Deze code ontvangt u binnen 3 werkdagen op uw huisadres.

Let op!
Als u samen met uw partner de aangifte indient, dan moet uw partner ook een DigiD-inlogcode aanvragen.

Boxbepaling kapitaalverzekering
Kapitaalverzekeringen komen voor in box 1 of in box 3.